Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024

Zveřejněno

19.6.2024

Autor

Monika Doleželová, daňový poradce 3691

Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024


Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb.


Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení.

Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024, poprvé budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 2024.


S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat a hlásit všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP), do registru ČSSZ.


Do konce roku 2024 platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Kompletní změnu v pojištění přinese úprava, jejíž účinnost se připravuje k 1. 1. 2025.


Co se mění od 1. 7. 2024?


1) Zavádí se evidence VŠECH zaměstnanců pracujících na základě DPP


Dosud zaměstnavatelé přihlašovali do evidence, tedy registru pojištěnců ČSSZ, své zaměstnance na DPP jen v případě, že u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění (viz výše uvedená hranice příjmu 10 000 Kč).


Od 1. 7. 2024 musí nově zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance na DPP bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnost účasti na pojištění, či nikoliv.


Nejpozději do 20. 8. 2024 je třeba přihlásit zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, pokud nebyli dosud přihlášeni a jejich DPP dále pokračuje i v červenci 2024.


Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně tak, jak jsou zaměstnavatelé zvyklí (formulář ONZ, který může být součástí mzdového a personálního SW zaměstnavatele), případně je tato funkce zahrnuta i v nově připravovaném formuláři pro hlášení příjmů: e-Podání VPDPP. To znamená, že vyplněním výkazu příjmů lze rovněž registrovat zaměstnance. Zaměstnavatel má na výběr, kterou možnost využije. Nový elektronický formulář bude na webu ČSSZ k dispozici od 1. 8. 2024. Již přihlášení zaměstnanci se znovu přihlašovat nebudou.


Více viz náš kurz: DOHODY DPP + DPČ od 1.7.2024 a od 1.1.2025

Objednávky zde: https://douc.info/produkt/dohody-dpp-dpc-od-172024-a-od-1120252) Zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejpozději do 31. července 2024


Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel se doposud týkala pouze zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jemuž vznikla účast na nemocenském (a důchodovém) pojištění.


Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat všechny zaměstnance na DPP, a proto je ze zákona nutná i registrace těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, jimž účast na pojištění nikdy nevznikla.


Více viz náš kurz: MANUÁL REGISTACE NOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE A VYPLNĚNÍ VÝKAZU DPP

Objednávky zde: https://douc.info/produkt/manual-registace-noveho-zamestnavatele-a-vyplneni-vykazu-dpp3) Každý měsíc zaměstnavatel elektronicky hlásí seznam všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmu


Hlášení zasílá měsíčně prostřednictvím personálního SW nebo ePortálu ČSSZ, a to do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé za měsíc červenec od 1. do 20. srpna 2024. K hlášení zaměstnavatel použije nové e-Podání VPDPP. Nové e-Podání VPDPP bude zaměstnavatelům k dispozici na stránkách ČSSZ od 1. 8. 2024. Zaměstnavatelé bez personálního a mzdového SW budou moci od 1. 8. 2024 využít bezplatný formulář na ePortálu ČSSZ.


Více viz náš ebook: MANUÁL S PŘÍKLADY VYPLNĚNÍ VÝKAZU DPP

Objednávky zde: https://douc.info/produkt/manual-s-priklady-vyplneni-vykazu-dppCo se mění od 1. 1. 2025?


S rokem 2024 skončí i stávající úprava pojištění zaměstnanců s DPP. DPP bude nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.


Jedinou výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Tento režim bude možné uplatnit pouze na DPP u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, který si „rezervuje“ zaměstnance jako první. Režim oznámené dohody se bude poprvé uplatňovat na měsíc leden 2025, v termínu od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025.


V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši rozhodné částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením – předpokládá se, že půjde o částku mírně vyšší než současný limit 10 000 Kč (pravděpodobně se bude jednat o částku 11 000 Kč). 


Více viz náš kurz: DOHODY DPP + DPČ od 1.7.2024 a od 1.1.2025

Objednávky zde: https://douc.info/produkt/dohody-dpp-dpc-od-172024-a-od-112025Zdroj: ČSSZ

Související produkty

Konzultace - započatých 15 minut

500

Dostupnéihned
Zobrazit kurz

DOHODY DPP + DPČ od 1.7.2024 a od 1.1.2025

999

Dostupnéihned
+ vzory dokumentů
Zobrazit kurz

MANUÁL REGISTACE NOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE A VYPLNĚNÍ VÝKAZU DPP

999

16.7.2024
+ vzory tiskopisů
Zobrazit kurz

MANUÁL S PŘÍKLADY VYPLNĚNÍ VÝKAZU DPP

200

Dostupnéihned
+ vzory tiskopisů
Zobrazit kurz