Povinnost hlásit DPP do registru zaměstnavatelů od 1.7.2024

Zveřejněno

19.10.2023

Autor

Monika Doleželová, daňový poradce

Povinnost hlásit DPP do registru zaměstnavatelů od 1. 7. 2024

 

Věděli jste, že nejdříve s účinností od 1. 7. 2024 budou muset všichni zaměstnavatelé hlásit do registru zaměstnavatelů všechny brigádníky na dohody o provedení práce?

 

Konsolidační balíček zavádí u dohodářů na DPP dva nové limity pro povinnou účast na nemocenském pojištění. Balíček zákonů je zatím v legislativním procesu, nicméně na níže uvedeném by se již více měnit nemělo. Snad by jen mohli zákonodárci ještě trošku posunout účinnost na později.


Do 30. 6. 2024 se tedy nic nemění a zaměstnavatelé budou postupovat nadále podle současné legislativy, kdy je nyní pouze jeden rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění u DPP, a to částka vyšší než 10 000 Kč, tedy od 10 001 Kč.

 

S účinností od 1. 7. 2024 zavádí Konsolidační balíček první limit jako 25 % z průměrné mzdy, což bude v roce 2024 činit 10 500 Kč (viz tabulka níže) a druhý limit jako 40 % z průměrné mzdy, tedy po zaokrouhlení na pětistovky dolů 17 500 Kč.

Pozor, zde už bude účast na nemocenském při dosažení těchto částek, tedy včetně.

 

Pokud výdělek na DPP překročí některý z limitů

  •  přihlásí zaměstnavatel brigádníka k účasti na nemocenském pojištění na OSSZ klasickým způsobem, jako každého jiného zaměstnance

 

Pokud výdělek na DPP nepřekročí některý z limitů

  • má zaměstnavatel povinnost oznámit vyplacený příjem
  • a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, ve kterém příjem obdržel

 

Oznámení se bude podávat formou jmenného seznamu, který musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno
  • datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání
  • výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval


Od 1. 7. 2024 bude až v případě schválení příslušných zákonů platit následující

 

Pokud dohodář na DPP bude pracovat pouze u jednoho zaměstnavatele a jeho příjem v daném měsíci dosáhne částky 10 500 Kč, bude zaměstnavatel odvádět pojistné odvody, tak jako doposud. Tedy jak za svou část, tak tu část, kterou srazí zaměstnanci z jeho čisté mzdy.

 

Jiná situace bude, pokud bude mít dohodář v jednom měsíci více DPP u různých zaměstnavatelů!


Při dosažení kumulativního limitu (tedy součet příjmů u více zaměstnavatelů) bude pojistné odvádět zaměstnavatel i zaměstnanec, a to každý sám za sebe. Zaměstnavatel bude mít pouze povinnost upozornit zaměstnance na možné následky při překročení kumulativního limitu, aby byl zaměstnanec informován, že v případě, kdy v kalendářním měsíci k překročení kumulativního limitu dojde, stane se tento zaměstnanec plátcem pojistného za svou část


Pouze při překročení kumulativního limitu v případech, kdy zaměstnanec pracoval v kalendářním měsíci na více DPP u více zaměstnavatelů, bude plátcem pojistného i zaměstnanec za svou část pojistného ve výši 7,1 %.


Zda v daném měsíci vznikla účast na pojištění v důsledku překročení kumulativního limitu, bude vyhodnocovat ČSSZ zpětně a tuto skutečnost pak oznámí všem zaměstnavatelům i zaměstnanci. Zaměstnanec obdrží dále informace o výši pojistného, které má uhradit, období, za které má být pojistné zaplaceno, platební údaje a lhůtu splatnosti.


Zaměstnanec bude odvádět pojistné přímo příslušné OSSZ. Zaměstnanec bude povinen odvést pojistné do 30 dnů od doručení oznámení.


Protože mají DPP zpravidla krátkodobé trvání a vznik pojištění bude zjištěn až zpětně po vyhodnocení ČSSZ, může se stát, že DPP již po obdržení oznámení o vzniku pojištění nemusí trvat. Proto se zavádí postup, že zaměstnanec jako plátce pojistného odvede svou část pojistného přímo příslušné OSSZ.


Jelikož zaměstnavatel nebude oznamovat ukončení smlouvy zaměstnance činného na základě DPP, je nezbytné stanovit zaměstnavateli povinnost u příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání, aby sdělil měsíc, ve kterém DPP skončila. Jinak by se toto ČSSZ nedozvěděla a nevěděla by, k jakému měsíci tyto příjmy po skončení zaměstnání pro účely vzniku účasti na pojištění přiřadit.

 

Tento údaj bude zaměstnavatel uvádět na přehledu o pojistném, nebude se tedy jednat o nový tiskopis.

Do zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti by měl být vložen nový § 9a, který v odstavci 1 zní:


„Zaměstnavatel je povinen do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích; těmito údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání a výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval. U příjmů, které zaměstnavatel těmto zaměstnancům zúčtoval po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, uvede zaměstnavatel též kalendářní měsíc, ve kterém toto zaměstnání skončilo“.

 

Zdravotní pojištění Konsolidační balíček, ani jiný právní předpis, zatím neřeší. 

Jak to s tím Konsolidačním balíčkem dopadlo?

Pro více informací se můžete přihlásit na náš online webinář na téma KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK 2024/2025 – významné daňové změny.

 

Online vysílání se bude konat 5. 1. 2024 od 9:00 do 14:00 hodin.

 

Pokud Vám termín nevyhovuje, nebo se nakonec nestihnete připojit, obdržíte tak, jako všichni účastníci kurzu balíček materiálů a videozáznamů, které již budete mít navždy. Můžete se tak vše přehrávat opakovaně a dle Vašich časových možností. Videozáznamy budou vloženy do sdílené složky, budou tak přístupné všem účastníkům kurzu (z online webináře i off-line videozáznamy, i zakoupené kdykoliv později).

 

Rychlou objednávku můžete učinit zde: https://douc.info/produkt/konsolidacni-balicek-20242025-vyznamne-danove-zmeny-online

Další online termíne se koná 31. 1. 2024.

 

Všechny naše kurzy a webináře naleznete na stránkách www.douc.info 

Související produkty

KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK 2024/2025 - významné daňové změny - online

1 000

Dostupnéihned
Trvalé videozáznamy pro všechny!
Zobrazit kurz